Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων και η υποβολή εργασιών έχουν κλείσει.

10o ΣΥΝEΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚHΣ ΕΤΑΙΡIΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΜΗΧΑΝΙΚHΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚHΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παρασκευή & Σάββατο, 20 - 21 Δεκεμβρίου 2019

Θέματα

Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει το φάσμα της χρηματοοικονομικής μηχανικής και τραπεζικής και συναφών θεμάτων.  Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα:

 • Ανάλυση & διαχείριση κινδύνων τραπεζικών ιδρυμάτων
 • Τραπεζική και χρηματοοικονομική διοίκηση
 • Χρηματοδότηση τουριστικής επιχειρηματικότητας
 • Επενδύσεις και τουριστική ανάπτυξη
 • Διαχείριση ενεργητικού - παθητικού
 • Διαχείριση ρευστότητας
 • Ανάλυση χαρτοφυλακίων τραπεζών
 • Διαχείριση ποιότητας στο τραπεζικό χώρο
 • Η εξέλιξη του τραπεζικού κανονιστικού πλαισίου
 • Το νέο σύμφωνο της Βασιλείας
 • Διεθνής στρατηγική τραπεζικών ιδρυμάτων
 • Διεθνής χρηματοοικονομική κρίση
 • Εταιρική διακυβέρνηση στον τραπεζικό τομέα
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές τραπεζικών ιδρυμάτων
 • Τραπεζικές υπηρεσίες
 • Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
 • Εργαλεία εταιρικής χρηματοδότησης
 • Επενδυτικές αποφάσεις υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης των αγορών
 • Χρηματοοικονομικά παράγωγα και αποτίμηση παραγώγων
 • Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
 • Αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων
 • Εταιρική ευθύνη στον τραπεζικό τομέα
 • Πράσινα ομόλογα και πράσινη ανάπτυξη

 

Στρογγυλά Τραπέζια

Α)  Η μεταμνημονιακή Ελλάδα και ο ρόλος των τραπεζών πριν και μετά την οικονομική κρίση

Β) Η Ελλάδα μετά τα μνημόνια: O τουριστικός κλάδος ως βασικός μοχλός νέων επενδύσεων και ανάπτυξης